A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel
(De ANBI gegevens van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel vindt u hier.)

RSIN/Fiscaal nummer:

824207348

Website adres:

www.pknCapelle.nl

E-mail:

diaconie@pknCapelle.nl

Adres:

Kerklaan 2

Postcode:

2903 BE

Plaats:

Capelle aan den IJssel

Postadres:

Postbus 58

Postcode:

2900 AB

Plaats:

Capelle aan den IJssel

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Capelle aan den IJssel zoekt naar wegen om - als deel van de PKN en de oecumenische beweging - solidair te zijn met de wereld veraf en dichtbij. Zij wil hierbij inspirerend zijn voor de mensen om ons heen, dit alles uit het levendige besef ook zelf geraakt en bewogen te zijn door de God van de Bijbel.

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) omvat zes wijkgemeenten, te weten:

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de PKN kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de De Diaconie van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Iedere wijkgemeente heeft een kerkenraad, die wordt gevormd door de ambtsdragers van deze wijkgemeente. Daarnaast bestaat er een Algemene Kerkenraad (AK) voor de PgC, met beperkte bestuurlijke bevoegdheden. In de PgC telt de Algemene Kerkenraad 14 leden (twee per wijkgemeente), die worden gekozen door en uit de leden van de zeven wijkkerkenraden, die op hun beurt worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van Diakenen telt 14 leden, twee per wijkgemeente en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het college kiest uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester; deze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening door de AK. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (www.pknCapelle.nl) vindt u het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Het beleidsplan van de diaconie is hierin opgenomen als hoofdstuk 7.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan in onderstaande verkorte staat van baten en lasten.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuďteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

begroting 2017

rekening 2017

rekening 2016

Baten
   
Baten onroerende zaken
€ -
€ -
€ -
Rentebaten en dividenden
€ 1.840
€ 1.304
€ 1.503
Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d.
€ -
€ -
€ -
Bijdragen levend geld
€ 53.300
€ 75.750
€ 69.245
Door te zenden collecten en bijdr. derden
€ 41.910
€ 58.042
€ 55.252
Totaal baten
€ 97.050
€ 134.916
€ 126.000
Lasten      
Lasten overige onroerende zaken, inventarissen excl. afschijvingen
€ -
€ -
€ -
Afschrijvingen
€ -
€ -
€ -
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten
€ 5.450
€ 7.742
€ 7.527
Verplichtingen andere organen
€ 6.070
€ 6.962
€ 6.260
Salarissen en vergoedingen
€ -
€ -
€ -
Kosten beheer en administratie
€ 1.900
€ 2.033
€ 2.002
Rentelasten
€ -
€ -
€ -
Diaconaal werk plaatselijk
€ 24.595
€ 31.811
€ 31.997
Diaconaal werk reg./prov./land.
€ 19.990
€ 30.504
€ 22.207
Diaconaal werk wereldwijd
€ 34.645
€ 50.538
€ 49.545
Totaal lasten
€ 92.650
€ 129.590
€ 119.538
 
 
Resultaat (baten - lasten)
€ 4.400
€ 5.326
€ 6.462

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen, dus ook de PgC, zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De PgC bezit enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project, zoals voor de monumentale Dorpskerk.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Laatst gewijzigd: 29-jun-18